تولیدکننده ورق پت | آراد پلاست اسپادانا

کاربرد ها و خواص PET

کاربرد ها و خواص PET

پلی استرها توسط واکنش دو عاملی اسیدها و الکل ها در حضور یک کاتالیست فلزی تولید می شوند. مرحله پلیمریزاسیون کلیدی به عنوان یک واکنش تغلیظ ، که مولکولها واکنش داده و آب آزاد می شود ، شناخته شده است که این توسط واکنش دوم پلیمریزاسیون که در فاز جامد رخ می دهد دنبال می شود.